Matematikk 1P Undervisningsvideoer

Videoressurser for læring av Matematikk 1P med 3. utgave av Sinus 1P.
Blå videoer har jeg laget,
Røde videoer er laget av Bjørn Ove Thue,
Grønne videoer ligger på NDLA.

1 Tallregning og algebra
1.1 Regnerekkefølge 1 - Gange med minus
1.1 Regnerekkefølge 2 - Parenteser
1.1 Regnerekkefølge 3 - Potenser
1.1 Regnerekkefølge 4 - De 4 reglene + eksempler
1.1 Regnerekkefølge
1.1 Regnerekkefølgen
1.2 Overslag
1.2 Overslag 2
1.2 Overslagsregning
1.2 Overslagsregning og hoderegning
1.3 Forkorting og utviding av brøker
1.3 Forkorting og utviding av brøker
1.4 Brøkregning
1.4 Brøkregning 2
1.4 Brøkregning
1.5 Brøkdelen av et tall
1.5 Brøkdelen av et tall
1.3, 1.4, 1.5 Brøkregning
1.6 Introduksjon til variabler
1.6 Introduksjon til variabler eksempler
1.6 Flere variabler
1.6 Flere variabler eksempler
1.6 Variabler
1.7 Likninger
1.7 Likninger 2
1.7 Likninger 3
1.7 Førstegradslikninger
1.7 Likninger
1.8 Potenslikninger

2 Forhold og prosent
2.1 Prosent
2.1 Prosenten og prosentfaktoren (pf)
2.1 Prosentfaktor
2.2 Prosentregning
2.2 Prosentregning
2.3, 2.4 Prosentvis økning og nedgang
2.3 Prosentvis økning
2.4 Prosentvis nedgang
2.2, 2.3, 2.4 Prosentregning
2.3, 2.4 Vekstfaktor
2.5 Moms (Merverdiavgift)
2.5 Merverdiavgift
2.6 Prosentpoeng
2.6 Prosentpoeng
2.6 Prosentpoeng
2.7 Forholdet mellom to tall
2.7 Forholdet mellom tall
2.7 Forhold
2.8 Proporsjonalitet
2.8 Proporsjonale størrelser
2.8 Proporsjonalitet
2.9 Omvendt proporsjonalitet
2.9 Omvendt proporsjonale størrelser
2.9 Omvendt proporsjonalitet

3 Lengder og vinkler
3.1 Lengde
3.1 Lengde 2
3.1 Enheter for lengde
3.2 Måling av lengde
3.2 Måling av lengde og avstand
3.3 Vinkler i formlike figurer
3.3 Vinkler i formlike figurer 2
3.3 Vinkler i formlike figurer
3.3 Linjer og vinkler
3.2, 3.3 Måling av lengder og vinkler
3.3 Setninger om vinkler
3.4 Lengder i formlike figurer
3.4 Lengder i formlike figurer 2
3.4 Lengder i formlike figurer
3.4 Formlikhet
3.5 Pytagoras
3.5 Pytagoras 2
3.5 Pytagorassetningen
3.5 Pytagoras’ setning
3.6 Målestokk
3.6 Målestokk

4 Areal og volum
4.1 Areal
4.1 Areal 2
4.1 Areal
4.1 Areal
4.2 Sirkel
4.2 Sirkelen
4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Volum
4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Volum 2
4.3 Volum
4.4 Prisme og terning
4.5 Sylinder
4.6 Pyramide, kjegle og kule
4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Volum og overflate

5 Økonomi
5.1 Lønn
5.1 Feriepenger
5.1 Lønn og feriepenger
5.2 Skattetrekk
5.2 Skattetrekk
5.3 Sluttskatt (Selvangivelse)
5.3 Selvangivelse
5.1, 5.2, 5.3 Lønnsberegninger, skatt og avgifter
5.4 Budsjett og regnskap
5.4 Budsjett og regnskap
5.4 Budsjett og regnskap
5.5 Sparing
5.5 Sparing
5.6 Begreper om lån
5.6 Serielån
5.6 Serielån
5.7 Annuitetslån
5.7 Annuitetslån
5.5, 5.6, 5.7 Sparing og lån
5.8 Kredittkort

6 Indeksregning
6.1 Indekser
6.1 Indekser
6.2 Konsumprisindeksen
6.2 Konsumprisindeksen
6.1, 6.2 Prisindeks og konsumprisindeks
6.3 Reallønn
6.3 Reallønn
6.4 Kroneverdi
6.4 Kroneverdi
6.3, 6.4 Kroneverdi, reallønn og nominell lønn

7 Formler og rette linjer
7.1 Formler
7.1 Formler 2
7.1 Formler
7.2 Praktisk bruk av likninger
7.2 Formler og likninger
7.1, 7.2 Formelregning
7.3 Omforming av formler
7.3 Omforming av formler
7.4 Rette linjer
7.4 Rette linjer 2
7.4 Rette linjer
7.4 Koordinatsystemet
7.5 Rette linjer med Geogebra 3.2
7.5 Rette linjer med Geogebra 3.2 - kommentarer
7.5 Digital graftegning
7.6 Stigningstall og konstantledd
7.6 Stigningstall og konstantledd 2
7.6 Vannrette og loddrette linjer
7.6 Konstantledd og stigningstall
7.7 Grafisk avlesing
7.7 Grafisk avlesing
7.8 Grafisk løsing av likninger
7.8 Grafisk løsing av likninger 2
7.8 Digital løsning av likninger

8 Funksjoner og modeller
8.1 Funksjonsbegrepet
8.1 Funksjonsbegrepet
8.2 Lineære funksjoner
8.2 Lineære funksjoner
8.3 Andregradsfunksjoner
8.3 Andregradsfunksjoner
8.4 Digital graftegning
8.5 Lineære modeller
8.6 Lineær vekst
8.6 Mer om lineær vekst

9 Sannsynlighetsregning
9.1 Sannsynlighet
9.1 Forsøk og simuleringer
9.1 Hva er sannsynlighet?
9.2 Uniform sannsynlighet
9.2 Hendinger
9.2 Sannsynlighet
9.3 Sum av sannsynligheter
9.3 Sum av sannsynligheter
9.3 Sannsynlighet i uniforme modeller. Addisjon av sannsynligheter
9.3 Beregne sannsynligheter ved å bruke tabeller
9.3 Beregne sannsynligheter ved å bruke Venndiagram
9.4 Multiplikasjonsprinsippet
9.5 Uavhengige hendinger
9.5 Multiplikasjon av sannsynligheter
9.5 Beregne sannsynligheter ved å bruke valgtre
9.6 Avhengige hendinger

Bonusmateriale
Ettpunktsperspektiv
Topunktsperspektiv
Frosk og fugl
Math MT-633