Matematikk R2 Undervisningsvideoer

Videoressurser for læring av Matematikk R2, der stoffet er inndelt som 2015-utgaven av Sinus R2.

1 Integralregning
Antiderivasjon
Antiderivasjon 2
Ubestemt Integral
Integralet av 1 over x
Integrasjon av eksponentialfunksjoner
Strekning som areal!?
Areal som uendelig sum
Bestemt integral
Areal mellom to funksjoner

2 Trigonometriske likninger
Vinkler
Trigonometri 1
Trigonometri 2
Eksakte trigonometriske verdier
Radianer
Cosinus og invers cosinus
Sinus og invers sinus
Tangens og invers tangens
Trinonometriske likninger - eksempler
Eksakte løsninger
cos(kx), sin(kx) og tan(kx)
Enhetsformelen
Enhetsformelen 2

3 Trigonometriske funksjoner
sinx som funksjon
Tuning av funksjoner
Tuning av sinx
Trigonometriske modeller
Tuning av cosx
tanx
(sin x)', (cos x)' og (tan x)'
sin(u+v), cos(u+v) og tan(u+v)
Jevne og odde funksjoner
Noen trigonometriske identiteter
a sin kx + b cos kx = Asin(kx+φ)
Likningen a sin kx + b cos kx = c
Et bevis for (sin x)'= cos x

4 Vektorer
Geogebra 5.0 beta
Romkoordinater
3D visualisering
3D-vektorer
Lineær (u)avhengighet
Enhetsvektor og basisvektor
Vektorkoordinater
Skalarprodukt
Midtpunktet i et parallellepiped
Fotpunktformel
Skalarprodukt 2

5 Vektorprodukt og romgeometri
Vektorprodukt
Volum
Likningen for et plan
Vinkelen mellom to plan
Rette linjer i rommet
Rette linjer i rommet 2
Rette linjer i rommet 3
Parameterfremstilling av plan
Parameterfremstilling av plan 2
Parameterfremstilling av plan 3
Likningen for en kule
Omforming av kulelikninger

6 Integrasjonsmetoder
Integral og samlet resultat
Volum av omdreiningslegeme
Plotting av omdreiningslegeme
Noen integrasjonsformler
Derivasjon og differensialer
Legg til og trekk fra, gang og del
Substitusjon
f(ax+b) og f'(x)/f(x)
Delvis integrasjon
Substitusjon i bestemte integraler
Delvis integrasjon av bestemte integraler
Polynomdivisjon
Delbrøksoppspalting

7 Differensiallikninger
Differensiallikninger
Differensiallikninger 2
Første ordens lineære
Malthus' lov for befolkningsvekst
Radioaktiv nedbryting
Separable difflikninger
Verhulsts modell
Verhulsts modell 2

8 Følger og rekker